X

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Zeynep Tarman Jutsack Çanta ve Aksesuar (“Jutsack”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepler ve KVKK kapsamında tarafınıza tanınan haklara ilişkin bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri  sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206404 sicil numarası ile kayıtlı, 3033799248800001 MERSİS numaralı, Acarlar Mahallesi Manzara Tepe Sokak No: 5/1 Beykoz, İstanbul adresinde bulunan Jutsack tarafından, KVKK hükümleri çerçevesinde, aşağıda detaylarıyla açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aydınlatma Metni’ne konu olan kişisel verileriniz; (i) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (ii) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (iii) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (iv) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, (v) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, (vi) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (vii) mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, (viii) müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (ix) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, (x) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (xi) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, (xii) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve (xiii) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi dâhilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Jutsack, Aydınlatma Metni’nde atfı geçen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya yurt dışına aktarabilir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Jutsack’ın faaliyetlerini yürütebilmesi, KVKK ve Jutsack politikalarına uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecektir.

Jutsack, yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir. Jutsack, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır:

 1. www.jutsack.com (“İnternet Sitesi”) adresli internet sitemiz üzerinden, aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

 • İnternet Sitesi’nde yer alan “Abone ol” bölümü

 • İnternet Sitesi’nde yönlendirilen info@jutsack.com e-posta adresimiz üzerinden yürütülen yazışmalar

 1. Çeşitli sosyal medya kanalları (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter vb.) üzerinden Jutsack adına işletilen hesaplardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak

 2. Jutsack tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz kanalıyla

 3. Jutsack tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla

 4. Jutsack’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla

 5. E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Jutsack faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multimedya mesajları dâhil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları vasıtasıyla

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Jutsack’a başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturmak suretiyle aşağıda verilen e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta veya firma adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirsiniz. Jutsack, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Jutsack tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler Jutsack tarafından talep edilebilir.

Adres: Acarlar Mahallesi Manzara Tepe Sokak No: 5/1 Beykoz, İstanbul

E-posta adresi: info@jutsack.com

ONAY VE AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerin Zeynep Tarman Jutsack Çanta ve Aksesuar (“Jutsack”) tarafından; müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkarılması, tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanıcıların kampanyalardan ve diğer hizmetlerden haberdar edilmesi ve kullanıcıyla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla; e-posta, ad-soyad ve IP adresi bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ifade edilen ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel ya da elektronik ortamda muhafaza edilebileceğini, yurt dışındaki sunucularda güvenli şekilde depolanabileceğini, yurt içinde veya yurt dışında bulunan Jutsack tedarikçilerine ve/veya iş ortaklarına aktarılabileceğini, değiştirilebileceğini ve yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, işlenebileceğini, devralınabileceğini yahut da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Jutsack tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıda sayılan kişisel verilerimin, kanunda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, Jutsack tarafından; Jutsack çalışanlarına, iş ve çözüm ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla hukuki zorunluluk ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu konuda açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu KVKK Açık Rıza Beyanı Metni kapsamında, yukarıda ifade edilen hususlarda aydınlatıldığımı ve açık rızam olduğunu kabul ederim.